Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Hageman B.V. / Hageman US Parts plaatst met uiterste zorgvuldigheid de gegevens en informatie op de website.

Hoewel wij trachten deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Hageman B.V /Hageman US Parts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken en of verspreiden van deze gegevens en informatie. Hageman B.V. / Hageman US Parts aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waar door middel van een link naar wordt verwezen.
Tenzij anders vermeld is de informatie op de website, zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en artikelen, eigendom van Hageman B.V. / Hageman US Parts.
Bij het gebruik van foto’s en ander materiaal heeft Hageman B.V. /Hageman US Parts zoveel mogelijk getracht om rechthebbenden te achterhalen en het materiaal met toestemming te gebruiken. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn, en als rechthebbende niet wenst dat dit gebruikt wordt op onze website, neemt u dan contact met ons op.

Algemene Voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

Technisch Handelsbureau Hageman B.V. / Hageman US Parts
Sterkenburgerlaan 65a
3941 BC Doorn

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Technisch Handelsbureau Hageman B.V. / Hageman US Parts doet, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Technisch Handelsbureau Hageman B.V. / Hageman US Parts wordt aangeduid als ‘wij’.

De wederpartij wordt aangeduid als de opdrachtgever.

Bij strijd tussen de inhoud van een tussen ons en opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.


Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Indien de opdrachtgever aan ons gegevens verstrekt, mogen wij uitgaan van de juistheid van deze gegevens en zullen wij onze aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn (Sterkenburgerlaan 65a, Doorn). De prijzen zijn exclusief BTW en leveringskosten.

2.4. Wij zijn gerechtigd om stijgingen van prijzen en kosten, ontstaan voor de levering, aan de opdrachtgever door te berekenen.

2.5. De door ons in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, gewicht, capaciteit, prestatie of resultaat gelden slechts als indicatie.

Artikel 3: Levertijd

3.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door ons bij benadering vastgesteld.

3.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan wij er vanuit dat we de opdracht kunnen uitvoeren onder de omstandigheden die ons op dat moment bekend zijn.

3.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn, een eventuele overeengekomen betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

3.4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die ons bekend waren bij vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode, kunnen wij de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de leveringen niet in onze planning kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

3.5. Als er sprake is van bijbestellingen wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren om de bijbestelling te verrichten. Als de bijbestelling niet in onze planning kan worden ingepast, zullen de leveringen worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

3.6. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 4: Risico-overgang

4.1. Levering vindt plaats af magazijn (Sterkenburgerlaan 65a, Doorn); het risico van het materiaal gaat over op het moment dat wij dit ter beschikking stellen aan de opdrachtgever.

4.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kan worden overeengekomen dat wij voor het transport zorgen. Het risico van opslag, laden en transport via derden en van het lossen rust in dat geval ook bij de opdrachtgever.


Artikel 5: Prijswijziging

5.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door ons worden doorberekend aan de opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. Indien er sprake is van een aanpassing in de prijs wordt dit door ons aan de opdrachtgever meegedeeld.

5.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in Art. 5.1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom.

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1. Wij hebben het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, als wij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten onze invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.

6.2. Onder omstandigheden die niet door ons te verwachten waren en die buiten onze invloedssfeer liggen worden onder andere verstaan: de omstandigheid dat onze leveranciers niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal, uitval van internet, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

6.3. Wij zijn niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Wij zijn aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan ons toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs verzekerd hadden behoren te zijn.

7.2. Als het voor ons ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in Art 13.1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat wij voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening hebben gebracht.

7.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.

7.5 De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door ons geleverde producten en/of materialen.

Artikel 8: Garantie

8.1. Wij staan voor een periode van drie maanden na levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

8.2. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door de opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staan wij niet in voor de in Art. 8.1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking en/of goederen.

8.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak of goederen dan staan wij gedurende de in Art. 8.1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet het materiaal franco aan ons worden teruggezonden, en zal deze de keuze maken of hij:
– de zaak herstelt;
– de zaak vervangt;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

8.4. Voor die onderdelen waarvoor de opdrachtgever en wij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als de opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

8.5. De opdrachtgever moet ons in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de goederen opnieuw te leveren.

8.6. De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van ons heeft voldaan.

8.7. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door de opdrachtgever of door derden.

8.8. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn geleverd.

8.9. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van de opdrachtgever.

Artikel 9: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij ons heeft gereclameerd.


Artikel 10: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. Wij mogen altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 Burgerlijk Wetboek.


Artikel 11: Retouren/ruilen

11.1. Zendingen die retour komen moeten van tevoren bij ons worden gemeld.

11.2. Bij de vervanging/ruilen van onderdelen zijn de oorspronkelijk geleverde onderdelen ons eigendom.

11.3 Om het retour gezonden artikel te kunnen crediteren moet het artikel in originele staat, in de originele verpakking en geheel onbeschadigd zijn.


Artikel 12: Betaling

12.1. Betaling wordt contant gedaan of op een door ons aangewezen rekening.

12.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
A. bij balieverkoop contant
B. bij balieverkoop met PIN
C. bij bezorging door DHL contant
D. bij bezorging door DHL vooraf contant of per bank
E. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.

12.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de opdrachtgever verplicht op verzoek van ons een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Wij hebben in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en de schade op de opdrachtgever te verhalen.

12.4. Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op ons te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement of de gerechtelijke schuldsanering op ons bedrijf van toepassing is.

12.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
A. een betalingstermijn is overschreden;
B. de opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
C. beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
D. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
E. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

12.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever direct rente ons verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

12.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever aan ons alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd.

12.8. Als wij in een gerechtelijke procedure in het gelijk worden gesteld, komen alle in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

13.1. Na levering blijven wij eigenaar van geleverde zaken zolang de opdrachtgever:
A. tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
B. voor geleverde goederen uit zodanige overeenkomsten niet betaalt heeft of nog moet betalen;
C. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

13.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

13.3. Nadat wij ons eigendomsvoorbehoud hebben ingeroepen, mogen wij de geleverde zaken terug halen. De opdrachtgever staat ons toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

13.4. Als wij geen beroep kunnen doen op ons eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, dan is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 14: Beëindiging

Als de opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van ons en wij hiermee instemmen, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Wij hebben in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Het Nederlandse recht is van toepassing.

15.2. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingende recht. Wij mogen van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

15.3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage of mediation overeenkomen.